Monotypi

Monotypi

Arbeider på papir
40 X 50
2021