Monotypi

Monotypi

Arbeider på papir
100 X 100 cm
2021