Monotypi

Monotypi

Arbeider på papir
40 X 60 cm
2021